Privacy

privacy statement Kooiman Marine Group

ARTIKEL 1 INTRODUCTIE

Dit is een privacyverklaring van Kooiman Marine Group gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23001018.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden

ARTIKEL 2 MANIEREN VERKRIJGEN VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u indien u: 

 1. Bij ons solliciteert;
 2. Contact met ons opneemt via het contactformulier;.
 3. Op een andere manier dan een sollicitatie of het contactformulier contact opneemt of contact met ons hebt. 

ARTIKEL 3 SOORT (PERSOONS)GEGEVENS:

Binnen Kooiman Marine Group B.V. verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functiegegevens;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum vitae (Indien u bij ons solliciteert);
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, bankgegevens. 

ARTIKEL 4 DOEL (PERSOONS)GEGEVENS:

Binnen Kooiman Marine Group B.V. verwerken wij verschillende (persoons)gegevens met de volgende redenen:

 • Contact op te nemen of te onderhouden, bijvoorbeeld als u bij ons gesolliciteerd heeft of als we met u samengewerkt hebben;
 • De dienstverlening te verbeteren;
 • De website te optimaliseren;
 • Interne administratie;
 • Voor analyse- en marketingdoeleinden;
 • Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een leverancier, opdrachtgever en/of dienstverlener. 

ARTIKEL 5 BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

ARTIKEL 6 INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

Indien u informatie over uw gegevens wilt of deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via +31 (0)78 61 00 477 en/of contcactkooiman@kooimanmarinegroup.nl. Op deze manier kunt u:

 • Meer informatie opvragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u/uw organisatie verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring stellen;
 • Inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u/uw organisatie verwerken;
 • Aanpassingen laten doorvoeren, gegevens laten wissen of gegevens laten overdragen;
 • Bezwaar aantekenen tegen het gebruik van bepaalde gegevens. 

ARTIKEL 7 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen daarbij de benodigde adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen. 

ARTIKEL 8 DERDEN

Het kan zijn dat wij gegevens aan derden verstrekken omdat dit nodig is om een dienst uit te voeren of een overeenkomst na te komen. Indien dit geen logisch verband houdt tot het eerdere verkrijgen van de gegevens, zullen we hier uw toestemming voor vragen.

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen